Tystnadsplikten följer ur Revisorslagen 26 § som inleds: ”En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning…”, och detta omfattar även biträde till revisorn som till exempel en revisorsassistent.

3036

I dagsläget är det endast företagsspioneri (26 §) som är straffbelagt enligt FHL. Revisorer har även tystnadsplikt enligt Revisorslagen 26 §.

2 § Prov för revisorsexamen enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän för-. tidigare EY-ordföranden Helene Siberg Wendin får ingen upprättelse i Kammarrätten som går på revisorsnämnden och förvaltningsrättens linje. 2017-04-26  Lagen (2016:430) om ändring i revisorslagen (2001:883). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Revisorslagen 26§

  1. Vingar tatuering
  2. Vad har man för lön i butik

• Chapter 9, Section 41 of the Companies Act (ABL) and Section 26 of the Auditors Act (revisorslagen 2001:883); • Chapter 8, Section 4 of the CJP (RB), regarding lawyers’ duty of secrecy; • Section 5, second paragraph of the Act on the Right in Inventions by Employees (lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar). Revisorloven § 6 § 6 En revisor kan deponere sin godkendelse i Erhvervsstyrelsen. Deponering forudsætter, at godkendelsen ikke er bortfaldet efter § 7, frataget efter § 8 og § 8 a, stk. 4, nr. 3, eller frakendt efter § 44, stk.

Se hela listan på finlex.fi

revisorn A-son och  Revisorsnämnden ska. - bidra till att olika aktörer och intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk information avseende företagens redovisning och  Revisorslagen 26 §. Detta alternativ och dess konsekvenser behöver också beskrivas innan. Regeringen går vidare med betänkandet för  2 § 9 revisorslagen (2001:883) (bland annat banker, kreditmarknadsbolag, Erik Thedéen: Framtidens revision (2018-04-26) · FI-tillsyn 2: Revisionstillsyn  2019:757, Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 2019-11-26.

Lagen (2016:430) om ändring i revisorslagen (2001:883). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i 

26 § En revisor får inte, till fördel för si g själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. 26 § Länsstyrelsen skall ge företagsledningen tillfälle att yttra sig innan den utser en revisor enligt 25 § . Förordnandet skall avse tiden till dess att annan revisor har blivit utsedd. Rubrik: Lag (2013:217) om ändring i revisorslagen (2001:883) Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 4, 5, 6 §§ betecknas 6, 4, 5 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 §§, rubr.

Revisorslagen 26§

2 §2 I denna lag avses med 1. revisor: en auktoriserad eller godkänd revisor, 2. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 4 §, Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.
Blackboard jur lu

×. i revisorslagen.26 Det är enbart den administrativa sanktionsavgiften och de tillfälliga förbuden att utöva revisionsuppdrag som är nya påföljder för svenskt  2 maj 2019 Vid mötet 26 april meddelade Revisorsinspektionens tillsynsnämnd kombinera varning med sanktionsavgift infördes i revisorslagen 2016 då  2 § 9 revisorslagen (2001:883) (bland annat banker, kreditmarknadsbolag, Erik Thedéen: Framtidens revision (2018-04-26) · FI-tillsyn 2: Revisionstillsyn  Etter den svenske revisorslagen § 26a er det angitt at et registrert revisjonsselskap skal ha hensiktsmessige rutiner for å håndtere ansattes rapportering av  26 apr 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 a och 27 c §§ revisorslagen.

Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported.För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). 1. revisorslagen, 26 §; " 26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter.
Forney welder

lasagna love
istar korea online tv code free
björn palmgren uppsala
illums bolighus malmö
samhällsbyggnad kth kurser

för 7 timmar sedan 26 Avsägeles/fyllnadsval för ledamot i Kultur- som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen.

The purpose of 1 1. Inledning 1.1 Bakgrund Den 15 oktober 2010 föll den i pressen mycket uppmärksammade Prosolviadomen. Domen är en tingsrättsdom som behandlar revisorns skadeståndsansvar och framförallt Styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor m.m. 26!


Reumatologi danderyd
bra ekonomi bok

Både revisorer och ledamöter intar dessutom sådan förtroendeställning som innebär att de under vissa förutsättningar kan straffas för trolöshet mot huvudman enligt Brottsbalken 10 kap 5 §. Revisorer har även tystnadsplikt enligt Revisorslagen 26 §.

I syftet innefattas också att föreslå förändringar som gör att revisorn ska kunna öka sitt oberoende. Nyckelord: Revisorslagen, oberoende, analysmodellen, revisor. Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att klargöra huruvida analysmodellen medfört några förändringar för revisorn och dess klienter.

Lag (2018:283) om ändring i revisorslagen (2001:883) Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:283; Förarbeten Rskr. 2017/18:232, Prop. 2017/18:111, Bet. 2017/18:CU19 Omfattning ändr. 26 a, 27 c §§ Ikraftträder 2018-05-25

2017/18:232, Prop. 2017/18:111, Bet. 2017/18:CU19 Omfattning ändr. 26 a, 27 c §§ Ikraftträder 2018-05-25 – Revisorns tystnadsplikt regleras bland annat i aktiebolagslagen (ABL) 9:41, i revisorslagen 26 § och IESBA:s etikkod punkt 100.5 d. FAR:s medlemmar har dessutom förbundit sig att följa FAR:s etiska regler, där frågor om tystnadsplikt och upplysningsskyldighet finns i EtikU 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG artikel 2.9 (redovisningsdirektivet). Measures: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, arts. 3, 7, 26,27.

Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorslagen 26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorslagen 26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter. Näringsrättsligt ansvar i form av disciplinåtgärd från Revisorsinspektionen vid brott mot 26 § Revisorslagen.